Vážení kolegovia,
na základe spoločnej dohody rektorov Univerzity P. J. Šafárika a Vysokej školy technickej v Košiciach bolo 1. júna 1967 založené na Prírodovedeckej fakulte UPJŠ Výpočtové stredisko s pôsobnosťou pre všetky vysoké školy a ústavy SAV východného Slovenska. Počas uplynulých 50-tich rokov sa Výpočtové stredisko postupne transformovalo na Ústav informatiky, ktorý je akademickým pracoviskom PF UPJŠ, a Centrum informačných a komunikačných technológií, ktorý je univerzitným pracoviskom UPJŠ. Počas celej svojej existencie obe pracoviská významne prispievali k rozvoju informatiky a výpočtovej techniky a budovaniu komunikačných sietí na východnom Slovensku, ale svoje nezastupiteľné miesto zohrali aj v celoslovenskom meradle. K rozvoju informatiky na UPJŠ okrem domácich pracovníkov prispievali aj mnohí externí spolupracovníci a prednášajúci. Radi by sme spoločne s nimi pripomenuli historické medzníky v rozvoji informatiky na UPJŠ na
Slávnostnom kolokviu „50 rokov informatiky na UPJŠ“
ktoré sa bude konať v dňoch 15. - 16. júna 2017 v priestoroch UPJŠ v Košiciach. Záštitu nad podujatím prevzal prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc., rektor UPJŠ.