Výpočtové stredisko Prírodovedeckej fakulty UPJŠ

obdobie: 1. 6. 1967 - 30. 4. 1973

Vzniklo na základe spoločnej dohody rektorov Univerzity P. J. Šafárika a Vysokej školy technickej v Košiciach s pôsobnosťou pre všetky vysoké školy a ústavy SAV východného Slovenska.

Zamestnanci:

Hudák štefan, Ing 1.6.1967 - 30.4.1973 vedúci výpočtového strediska
Alterová Dagmar 1.12.1972 - 30.4.1973 operátorka
Andrejková Gabriela, pr. mat. 1.8.1970 - 30.4.1973 programátor - analytik
Bendičáková Ľudmila 1970 - 30.4.1973 programátorka
Englischová Eva 1.12.1968 - 1.5.1970 operátorka
Gecze Mária 1.1.1970 - 30.4.1973 operátorka
Gergeľová Mária 1.3.1972 - 30.4.1973 programátorka
Glazerová Elena 1.8.1967 - 30.4.1973 programátorka
Glazerová Zlatica 1.8.1967 - 30.4.1973 programátorka
Handlovičová Daniela 1.12.1967 - 30.4.1973 operátorka
Hlinková Mária, Ing. 7.3.1972 - 30.4.1973 programátor - analytik
Hugec Vladimír, Ing. 1.6.1967 - 30.4.1973 vedúci technického odd.
Kissová Zita 15.3.1968 - 30.4.1973 operátorka
Kuruc Ladisla 1972 - 30.4.1973 operátor
Kvochová Kvetoslava, Ing. 8.6.1972 - 30.4.1973 programátor - analytik
Langová Oľga 1.9.1969 - 1971 operátorka
Najmík František 1.10.1968 - 30.4.1973 technik
Patúš Milan, Ing. 19.8.1967 - 30.4.1973 vedúci prevádzkového odd.
Pástor František, prom. mat. 15.7.1971 - 30.4.1973 programátor - analytik
Petráš Gabriel, prom. mat. 1.9.1967 - 30.4.1973 programátor - analytik
Petrovičová Jozefína 2. 9. 1970 - 30. 4. 1973 programátor - analytik
Sotáková Marcela 1.1.1970 - 30.4.1973 operátorka
Száras Peter 1971 - 30.4.1973 technik
Štieber Milan, Ing 1.2.1968 - 30.9.1971 programátor
Tomáš Ján, prom. fyz. 1.6.1967 - 30.4.1973 inžinier počítača
Tóth Arpád 1.6.1967 - 30.4.1973 technik
Vasilenková Božena 1.8.1970 - 31.8.1971 programátorka
Vinař Ján, prom. mat. 1. 8. 1968 - 30. 4. 1973 vedúci programátorského odd.
Víteková Jarmila 15.6.1970 - 30.4.1973 operátorka
Zibrínyi Zoltán 1.6.1967 - 30.4.1973 technik počítača

Zoznam dlhodobo uržiaval RNDr. G. Petráš

Významné udalosti

Počítač MINSK 22M

V rokoch 1967-1975 sa stal počítač MINSK 22M najrozšírenejším vo vtedajšom Československu. Celkovo ich bolo dovezených, inštalovaných a do prevádzky uvedených vyše 50 kusov. Vlastníci, prevádzkovatelia a používatelia MINSK 22M vzájomne spolupracovali v Združení používateľov MINSKu. Ich pravidelné konferencie, semináre a neformálne stretnutia prispeli k sústavnému zvyšovaniu počítačovej kultúry v najširšom zmysle slova.

Počítač MINSK 22M bol dodávaný len so svojim strojovým kódom a štandardnou knižnicou podprogramov. Kancelárske stroje Praha v krátkom čase vyvinuli autokód MAT4, ktorý značne uľahčil programovanie na MINSKu a stal sa základom pre rôzne programy.

Katedra počítačov Elektrotechnickej fakulty ČVUT Praha vyvinula operačný systém FELSYS a prekladače FEL-FORTAN, FEL-ALGOL, ktoré sa rýchle stali základom pre využitie MINSKa v pedagogickom procese aj na Výpočtovom stredisku Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach. FELSYS bol magneticko-páskovo orientovaný operačný systém a vyrástla na ňom celá generácia absolventov Prírodovedeckej fakulty UPJŠ a hlavne Elektrotechnickej fakulty VŠT Košice.

Počítač MINSK 22M samozrejme plnil svoje úlohy aj vo vedecko - výskumnej oblasti pre širokú sieť pracovísk vysokých škôl a pracovísk SAV z celého Východoslovenského kraja. Menujeme aspoň Astronomický ústav SAV v Tatranskej Lomnici pri spracovaní hromadných údajov z kozmických družíc, ďalej celá séria lekárskych a biologických katedier pri spracovaní a vyhodnocovaní údajov štatistickými programami. Nasadenie výpočtovej techniky do oblasti riadenia a správy bolo riešené na celoštátnej úrovni výskumnou úlohou SPEV - Státní plán ekonomického výskumu. Boli to subssystémy - Mzdy, Personalistika, Plánovanie , Evidencia DKP a investícii, a ďalšie.

V rámci voľnej kapacity slúžil počítač MINSK 22M pre riešenie úloh výrobných podnikov. Boli to predovšetkým Pozemné stavby Košice - program rozpočty stavieb a výrobné kalkulácie. Ďalej aj ZPA Krížik Dukla Prešov - program pre plánovanie a riadenie výroby.

Výpočtové stredisko PF UPJŠ svojou pôsobnosťou zahrňovalo pedagogický proces, vedecko-výskumnú činnosť vysokých škôl a pracovísk SAV v rámci celého Východoslovenského kraja. Pre početné stredné a odborné školy stredisko poskytovalo exkurzie a ukážky výpočtov a takto napomohlo ďalšiemu rozvoju počítačov na východnom Slovensku.

(Spracoval Ing. V. Hugec)

Hala Minsk
Hala Minsku zaberala terajšie dve učebne P04 a P05.

Technická skupina
Technická skupina: Tomáš, Andrejko, Barátová, Béreš, Hugec, Tóth